Zapomněl/a jsem heslo Registrovat se
Přihlášení

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.musclemaker.cz.Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

1. Základní údaje

Prvozovatel:
Aleš Kučera, Lomená 891, 68605 Uherské Hradiště (slouží pro písemný styk,nejedná se o provozovnu!)
IČ: 86925822
DIČ: CZ8606035063

Příjem reklamací:
Aleš Kučera, P.O.Box č.20, 686 05 Uherské Hradiště
Kontakty:
mobil: +420 723862686
E-mail: info@musclemaker.cz

2. Výběr , objednání a způsob uhrady zboží:

Seznam zboží uvedeného na stránkách www.musclemaker.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky a bude stanoven orientační termín dodání.

Výběr zboží:

Před objednáním si zákazník pečlivě vybere zboží , nebude-li mu vše jasné nebo se chce více informovat , je možné využít služby icq,mailu nebo telefonu kdy kontaktuje přímo prodavače, kde vám budou vaše dotazy zodpovězeny.

Objednání zboží:

Zákazník po vybrání zboží do košíku řádně vyplní objednávkový formulář s vyznačením způsobu platby a dodání a objednávku odešle. Ceny zboží si zákazník může ověřit u jednotlivých položek zboží , ceny za dopravu a další poplatky v nákupním košíku. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a dále slouží k rezervaci zboží . Zákazník neprodleně obdrží od dodavatele potvrzení o přijetí objednávky (e-mail s objednaným zbožím a číslem objednávky), čímž se objednávka stane závaznou! Dodavatel prověří dle objednávky dostupnost zboží a zjistí pravděpodobný termín dodání zboží. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou obvykle v rozmezí 1-21-ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.

U velkých objednávek si prodávající z důvodu rychlejšího vyřízení objednávky vyhrazuje právo zaslat část věcí z objednávky,která je skladem za plnou dobírku,avšak na tento postup zákazníka předem upozorní emailem.Pokud zákazník k tomuto postupu nemá žádných namítek,považuje to prodávájící za souhlas.Dále se prodávájící zavazuje chybějící zboží doposlat na své náklady (nebylo-li mezi zákazníkem a provozovatelem dohodnuto jinak) co v nejkratším možném termínu.Pokud provozovatel není chybějící zboží schopen doposlat z důvodu nedostupnosti či ukončení výroby,kontaktuje zákazníka a domluví se s ním na dalším postupu - výměna za jiné zboží nebo vrácení peněz za nedodané zboží.

Způsob úhrady:

Zákazník si zvolí jednu z možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit v plné výši dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo platbou předem na náš účet 2000214745 / 2010 (FIO banka).Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky.

Zrušení objednávky:

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem, nebo nejpozději po oznámení pravděpodobného termínu dodání zboží. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Důvodem může být nedostupnost u výrobce, nebo zrušení výroby apod. Zrušení objednávky může proběhnout i později , ale vždy po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Odběr a převzetí zboží:

Vybrané zboží je zasíláno přepravní službou. Zaslání přepravní službou České pošty na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám v nákupním košíku. Zboží je považováno za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce zákazníka.

Převzetí zboží:

Zákazník je povinen prohlédnout si a zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho přebírání za přítomnosti přepravce. V případě poškození zboží je nutné vyhotovit záznam o poškození zásilky a tuto skutečnost nechat přepravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude dále postupováno a zákazníkovi bude provedena oprava zboží , případně výměna při velkém poškození zboží. O poškození zboží přepravní službou nás prosím informujte na adrese info@musclemaker.cz.Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, nebo telefonicky pokud se strany nedohodnou jinak.

Nepřevzetí zboží:

Je-li zboží zasláno v dodacím lhůtě 1-21 dnů a objednávka nebyla do té doby kupujícím zrušena,zákazník má povinnost dobírku převzít,protože každá objednávka je závazná - Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.Pokud tak neučiní bude vyzván k okamžité úhradě všech přepravních nákladů.V případě,že danou částku neuhradí do 5 dnů od výzvy k platbě,budou veškeré nesplacené pohledávky postoupeny společnosti Deredes s.r.o www.checkout.cz k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

4. Doklady a záruční listy

Zásilka se zbožím obsahuje kromě zboží také dodací list, fakturu či paragon. V některých případech může být návod k použití a doklad zaslány dodatečně, obvykle do 10-ti dnů od doručení zboží.

5. Záruční a reklamační podmínky – uplatnění práv z odpovědnosti za vady Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je dva roky, pokud není výrobcem uvedeno jinak. Záruční doba je stanovena Občanským zákoníkem, není-li u výrobku uvedena delší záruční doba. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, je potvrzen v den prodeje zboží. Pokud záruční list neexistuje, pak slouží jako záruční list faktura či paragon. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží kupují pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem (nákup na IČ),není záruční doba stanovena Občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba stanovaná Občanským zákoníkem je určena pouze pro spotřebitele. Reklamace Pokud zákazník objeví na zakoupeném výrobku v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace:

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě www.musclemaker.cz , vyplní protokol,který mu zašle provozovatel obchodu, kde uvede název a kód zboží, číslo objednávky, číslo objednávky,popis závady a jeho navrhovaný způsob řešení. Do 5 pracovních dnů od obdržení zásilky s reklamovaným zbožím naší firmou budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu vyřízení reklamace. Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel ani přepravní firma neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.Zákazník zašle zboží doporučeně a pojišťěné,neboť dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu ani poškození (doporučeně neznamená na dobírku!).Zboží zaslané na dobírku nebude provozovatelem převzato a bude zasláno zpět zákazníkovi.

Vyřízení reklamace:

Provozovatel či dodovatel zboží posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Rozpor s kupní smlouvou:
V případě,že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nesplnění smluvených podmínek ze strany dodavatele. Zákazník, který nekupuje zboží za účelem obchodní nebo podnikatelské činnosti, má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku. Právo na odstoupení od smlouvy dle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, bez ohledu na to,zda si zboží rezervovali na stránkách www.musclemaker.cz či nikoli.

Právo dodavatele na odstoupení:

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody dalšího postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit oznámením dodavateli elektronickou formou na e-mailovou adresu info@musclemaker.cz. Při odstoupení je nutné uvést jméno, druh a kód objednaného zboží, číslo objednávky - datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele za těchto podmínek: zboží nesmí být poškozené - zboží musí být dobře zabalené (ideálně pokud je to možné v původním obalu) - zboží musí být kompletní (tzn. vč. příslušenství, návodu, záručního listu atd.) Zákazník zašle zboží doporučeně a pojištěné, neboť dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu ani poškození (doporučeně neznamená na dobírku!). Zboží zaslané na dobírku nebude provozovatelem převzato a bude zasláno zpět zákazníkovi.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30-ti dnů po vrácení zboží a to formou bankovního převodu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele:

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků (jméno, e-mailovou adresu a telefon), které slouží k usnadnění případných dalších objednávek zákazníků, vyřízení reklamace apod. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

8. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na stránkách www.musclemaker.cz stejně jako ve svých provozovnách. Pro zákazníka vždy platí Obchodní podmínky aktuální v den objednání zboží.

9. Všeobecné (poštovné):

Česká republika: Dobírka
Česká pošta - Balík do Ruky - 160 Kč
Česká pošta - Balík na poštu 150 Kč
Česká pošta - Cenný balík 130 Kč

Česká republika: Platba předem na účet
Česká pošta - Balík do Ruky - 110 Kč
Česká pošta - Balík na poštu 100 Kč
Česká pošta - Cenný balík 80 Kč

Minimální hodnota objednávky je 300 Kč.

Uvedené rozměry u zboží jsou převzaty od výrobce a neneseme za ně žádnou zodpovědnost.Rádi na požádání rozměry přeměříme.

Přejeme příjemný nákup

Musclemaker.cz

Anketa

Kolik Vám je let?

 0-15

 15-20

 20-30

 30-40

 40-50
Hlasovat

MuscleMaker.cz

Obrázek

Není to o tom dělat ze sebe někoho kým nejsi,ale také to není to o tom stydět se za to kým jsi! Pach potu s pachem železa okořeněný vůni pyra je naším parfémem, vykřičené hlasivky a šrámy na tělě naším poznavacím znamením,láska ke klubu,bodybuildingu nebo bojovym sportů, naší cestou kterou jsme si sami zvolili...